Op deze pagina treft u alle belangrijke verenigingsdocumenten aan, zoals de statuten,

Ledenvergaderingen     


Op de ALV van 24 november 2017 zijn de onderstaande statutenwijzigingen goedgekeurd.

“art. 4.3 Indien er meerdere eigenaren zijn van een recreatieverblijf kunnen maximaal 2 eigenaren genoteerd worden als lid van de vereniging Zij hebben één stem.

art. 4.4 Eigenaren van één of meerdere recreatieverblijven kunnen één maal persoonlijk lid zijn van de vereniging.

art.9.1 De gewone leden, buitengewone leden, en begunstigende leden zijn gehouden tot het in de maand januari betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Bij eigendom van meerdere recreatieverblijven is slechts één maal de bijdrage verschuldigd.

art.21.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering met instemming van tenminste twee derden van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.”