Statuten Vereniging Valouwe Eigenaren,

vastgesteld op de Algemene Vergadering van 8 april 2011 te Loenen. Aangepast op de Algemene ledenvergadering van 24 november 2017.

 

OPRICHTING VERENIGING

De comparanten

Jacobus W.P. Derkse
Henckenshagestraat 12 te Breda
Geboren 18 november 1948 te Rotterdam

Roeland G. Becking
Het Zwanevlot 248
7206 CN Zutphen
Geboren 11 februari 1953 te Amsterdam

verklaren bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VALOUWE EIGENAREN.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente APELDOORN.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht op vier februari tweeduizend elf en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel

a. Het behartigen van de belangen van de leden – eigenaren, verder te noemen leden, van de recreatieverblijven gelegen op recreatielandgoed de Valouwe te Beekbergen aan de Lage Bergweg oneven, verder te noemen het park , welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel het (recreatief) wonen in de chalets en bungalows als de verhuur voor recreatief doel hiervan en de kwaliteit van de woonomgeving.

b. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de leden

c. Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.

Statuten Vereniging Valouwe Eigenaren,
vastgesteld op de Algemene Vergadering van 8 april 2011 te Loenen

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel onder meer door:

a) het verwerven en aanwenden van invloed en zeggenschap over het parkbeheer zoals dat gevoerd wordt door of namens Exploitatiemaatschappij Landgoed De Valouwe BV en de daar aan gelieerde ondernemingen of zijn eventuele rechtsopvolgers, verder te noemen de parkbeheerder.

b) het verwerven en aanwenden van invloed en zeggenschap op die onderdelen van de bedrijfsvoering van de parkbeheerder, welke van invloed zijn op de kwaliteit en de kosten van het bezit van – en het verblijf in de recreatieverblijven van de leden en hun gasten.

c) Het vertegenwoordigen van de leden in overlegsituaties met de parkbeheerder en met overheden en instanties op alle niveaus.

d) Het nemen en/of ondersteunen van acties ter bevordering van de realisering van wensen van de leden

e) Het verrichten of doen verrichten van onderzoek naar aspecten van het (recreatief) wonen en de woonomgeving.
f) Het aanwenden van alle legale middelen om de belangen van de leden veilig te stellen waartoe het voeren van rechtsprocedures uitdrukkelijk is inbegrepen.

g) het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

h) andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Dit alles in de ruimste zin des woords, zonder dat de vereniging een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

Leden

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, en mogelijk ook buitengewone leden, ereleden en begunstigende leden.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn van een kavel met recreatieverblijf op het park of die een koopcontract hiervoor hebben gesloten met de parkbeheerder of zijn vertegenwoordiger.

3.indien er meerdere eigenaren zijn van een recreatieverblijf kunnen maximaal twee eigenaren genoteerd worden als lid van de vereniging.  Zíj hebben één stem.

4. Eigenaren van één of meerdere recreatieverblijven kunnen één maal persoonlijk lid zijn van de vereniging.

5. Bestuursleden en stafleden van de parkbeheerder zijn uitgesloten van het lidmaatschap.

6. ieder lid dient voor de aanvang van het lidmaatschap van de vereniging een verklaring te ondertekenen waarin is vermeld of hij of zij in dienst is van en / of werkzaam is voor de parkbeheerder en zo ja in welke functie; en / of hij of zij ooit diensten heeft verricht of nog steeds verricht voor de parkbeheerder

7. ieder lid wiens omstandigheden als bedoeld onder lid 5 en 6 tijdens de duur van zijn of haar lidmaatschap van de vereniging wijzigen, dient de secretaris van het bestuur daarvan onmiddellijk mededeling te doen;

8. het bestuur doet mededeling van bovenstaande omstandigheden van de aanwezige leden voor aanvang van de ledenvergadering. De ledenraad kan op grond van deze mededeling en een daartoe strekkend advies van het bestuur, besluiten tot royement van het betreffende lid.

9. overtreding van de bovenstaande bepalingen lid 5,6 en 7 kan reden zijn voor onmiddellijk ontslag als lid, een en ander ter beoordeling van het bestuur.
10. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen alsmede hun e-mailadressen en de kavelnummers van hun recreatieverblijven.

Ereleden, buitengewone leden, en begunstigende leden Artikel 5

1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

2. Als buitengewone leden kunnen ook worden toegelaten personen die niet voldoen aan het gestelde in artikel 4 lid 2.

3. Begunstigende leden zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag.

4. Ereleden, buitengewone leden en begunstigende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, buitengewone leden, en begunstigende leden.

2. Bij niet toelating tot gewoon lid of buitengewoon lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Bij haar beslissing omtrent toelating als gewoon lid, buitengewoon lid of begunstigend lid kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

e. als het lid geen eigenaar meer is van een recreatieverblijf op het park.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden, en begunstigende leden

Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid en van een begunstigend lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

1. De gewone leden, buitengewone leden, en begunstigende leden zijn gehouden tot het in de maand januari betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Bij eigendom van meerdere recreatieverblijven is slechts éénmaal de bijdrage verschuldigd.

2. Het bestuur is bevoegd een incidentele extra financiële bijdrage vast te stellen voor deelname aan bepaalde activiteiten of procedures. Het bestuur legt hiertoe een voorgenomen besluit ter instemming voor aan de algemene vergadering.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten van ereleden en buitengewone leden

Artikel 10

1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben ereleden en buitengewone leden het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

Bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de gewone leden.

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste één/tiende van het aantal gewone leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing

Artikel 12
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Artikel 13
1. De voorzitter en vicevoorzitter worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Indien stemmen staken over een voorstel dan beslist de voorzitter of bij diens ontstentenis de vicevoorzitter.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgelegd en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging

Artikel 14

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. hetzij het bestuur;

b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, vicevoorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester;

7. Het bestuur alsmede de gezamenlijk bevoegde bestuurders als hiervoor bepaald, kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 6 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 15

1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Statuten Vereniging Valouwe Eigenaren,
vastgesteld op de Algemene Vergadering van 8 april 2011 te Loenen

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 15 lid 2 en 15 lid 3 tien jaren te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 16

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar.

c. de benoeming van bestuursleden;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal gewone leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op dezelfde wijze als waarop het bestuur de oproeping normaliter zou hebben gedaan.

Toegang en stemrecht

Artikel 17

1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, ereleden, buitengewone leden, en begunstigende leden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.

2. Het bestuur is bevoegd andere dan de in lid1 bedoelde personen toe te laten tot de vergadering tenzij de vergadering anders beslist.

3. Buitengewone en begunstigende leden hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Ieder gewoon lid dat niet geschorst is heeft in de algemene vergadering één stem.

5. Een lid kan één stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die binnen vier weken na afloop van de vergadering aan de leden als concept ter kennis worden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4 Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan beslist de voorzitter.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ingetekende, gesloten briefjes.

8. Leden hebben het recht per agendapunt schriftelijk hun stem uit te brengen. Voorwaarde is dat de stem uiterlijk twee dagen voor de vergadering door de secretaris ontvangen moet zijn en dat op het in stemming gebrachte voorstel geen amendementen worden aangenomen. In dat geval wordt de schriftelijk uitgebrachte stem ongeldig.

9. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Bijeenroeping algemene vergaderingen

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, aan de e-mailadressen van de leden, buitengewone leden, en begunstigende leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging

Artikel 21

1. Wijziging van de statuten kan slecht plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, per e-mail aan de leden toezenden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering met instemming van tenminste tweederde van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 22

Het in artikel 21 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 23

1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een afschrift bij voorkeur per e-mail aan de leden is verzonden.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 24

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 25

1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschied de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Artikel 26

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Statuten Vereniging Valouwe Eigenaren,
vastgesteld op de Algemene Vergadering van 8 april 2011 te Loenen

Slotbepaling

Artikel 27

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaren de comparanten:

• dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur: J.C.M.E. Hinssen, Reuver, als voorzitter;
J.W.P. Derkse, Breda, als vicevoorzitter

B.D. van Oosterzee, Apeldoorn, als secretaris; R.G. Becking, Zutphen, als penningmeester;
• dat het adres van de vereniging is: Vereniging Valouwe Eigenaren Ssocratesstraat 68

7323PH Apeldoorn

• dat het correspondentieadres van de vereniging is: Vereniging Valouwe Eigenaren
postbus 25

7360AA Beekbergen.

De comparanten verklaren eenparig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend en per pagina geparafeerd te Loenen, 8 maart 2011

Voorzitter,

Vicevoorzitter,

Secretaris,

Penningmeester

Parafen: